EUSKARA IKASTEN 14!!!

IBILI ADITZA, ETORRI ADITZA  ETA NONDIK KASUA.

Verbo ANDAR, Verbo VENIR  y caso NONDIK (Por / desde dónde).

Ni nabil.            Yo ando

Hura dabil.        Ella o él anda

Gu gabiltza.         Nosotras/os andamos

Zu zabiltza.          Tú andas

Zuek zabiltzate.   Vosotras/os andáis

Haiek dabiltza.     Ellas/os andan

Ni nator.            Yo vengo

Hura dator.        Ella o él viene

Gu gatoz.         Nosotras/os venimos

Zu zatoz.          Tú vienes

Zuek zaztozte.   Vosotras/os venís

Haiek datoz.     Ellas/os vienen

NONDIK? -TIK

¿Por/desde dónde? Para declinar al sustantivo sin artículo ( la -a) se le añade “ -tik” y significa “por/desde ..”

Adib.: Menditik nabil  (ando por el monte)

Menditik nator  (vengo del monte)

GOITIK      por/desde arriba

BEHETIK  por/desde  abajo

HEMENDIK.       por/desde aquí

HORTIK.            por/desde ahí

HANDIK.           por/desde allí

Hiztegia:

Ospitale(a).   Hospital

Zubi(a).         Puente

Kale(a).         Calle

Plaza.            Plaza

Antzerki(a).    Teatro

Futbol zelai(a) Campo de fútbol

Etxe(a).           Casa

Ikastetxe(a).    Colegio

Gela.               Clase

Kiroldegi(a).    Polideportivo

Igerileku(a).    Piscina

Parke(a).        Parque

Frontoi(a).      Frontón

Jolastoki(a).   Patio

Jauregi(a).     Palacio

Metro(a).        Metro

Tranbia.         Tranvía

Airoprtu(a).    Aeropuerto

Museo(a).      Museo

Hondartza.     Playa

Geltoki(a).      Parada/estación

Kafetegi(a).    Cafetería

Taberna.         Bar

Jatetxe(a).      Restaurante

Denda.           Tienda

ARIKETAK: IBILI aditza    IBILI ADITZA2    ETORRI aditza   ETORRI ADITZA2

NONDIK   nondik+hiztegia